| wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm to nasze atuty.
Zarządzanie Inwestycjami Zarządzanie Inwestycją ma na celu zastąpienie inwestora podczas realizacji zadania...
Projekty Budowlano - Wykonawcze Adaptacje projektów typowych do aktualnych warunków gruntowych...
Kosztorysy i kalkulacje budowlano-instalacyjne Przygotowywanie kalkulacji dla przetargów oraz ofert przetargowych...
Certyfikaty i Audyty Energetyczne Certyfikat energetyczny to ocena domu pod względem zużycia energii...
Ekspertyzy i opinie techniczne Ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu kosztorysowania i wyceny...
Przegląlądy okresowe budynków Przeglądy okresowe budynków zgodnie z art.62...
Sprzedaż gotowych projektów Współpracujemy z Wydawnictwem DOBRY DOM...
Zarządzanie Inwestycjami

Zarządzanie Inwestycją ma na celu zastąpienie inwestora podczas realizacji zadania inwestycyjnego (np. budowy lub remontu budynku).

Na podstawie obowiązków stron ustalonych w umowie do naszych zadań może należeć całość lub część realizacji inwestycji, np. od wykonania projektu wg uzgodnionej koncepcji po przekazanie użytkownikowi niezbędnych dokumentów wraz z kompletem kluczy do gotowego budynku.

Zarządzanie inwestycją płatne jest wg wskaźnika procentowego liczonego od wartości inwestycji lub wartości faktur wystawionych przez wykonawców.

Zaletą takiego rozwiązania jest:

 • Niska cena - koszt zarządzania inwestycją jest dużo niższy niż marża dewelopera czy generalnego wykonawcy
 • Terminowa realizacja - budowa inwestycji przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu
 • Radość i przyjemność budowania - Waszym zadaniem będzie jedynie cieszyć się postępów w budowie własnej inwestycji

Projekty Budowlano - Wykonawcze

W naszej ofercie znajduje się:

 • Sporządzanie inwentaryzacji budynków
 • Typowe projekty budowlano-wykonawcze renomowanych firm projektowych z całej Polski
 • Adaptacje projektów typowych do aktualnych warunków gruntowych
 • Wykonanie planów zagospodarowania działki wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych formalności
 • Wykonanie indywidualnych rozwiązań projektowych rozbudowy, przebudowy, remontów, adaptacji budynków oraz zmian sposobu użytkowania pomieszczeń
 • Drobne prace projektowe w zakresie wiat, garaży, altan, itp.

Każdorazowo wykonanie indywidualnego projektu poprzedzone jest opracowaniem koncepcji architektonicznej, w której znajdują się rzuty obrazujące wielkość, rozmieszczenie oraz powiązania funkcjonalno-użytkowe pomieszczeń, ponadto na życzenie inwestora podajemy szacunkowy koszt budowy projektowanej inwestycji w oparciu o wskaźniki wartości robót publikowane w SEKOCENBUD.

Po zatwierdzeniu koncepcji przez inwestora dokumentacja przygotowana jest w taki sposób aby bez żadnych przeszkód planowana inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, a w trakcie realizacji ułatwiła budowę inwestycji zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz przepisami Prawa budowlanego.

Kosztorysy i kalkulacje budowlano-instalacyjne

Zajmujemy się wykonywaniem pojedynczych kosztorysów i kalkulacji na zlecenie indywidualne, a także kompleksową obsługą kosztorysową biur architektonicznych, inwestorów publicznych oraz firm wykonawczych przez doświadczonych kosztorysantów i Rzeczoznawców kosztorysowych.

W zakres kosztorysowania wchodzą:

 • Inwentaryzacje, przedmiary, obmiary
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje techniczne
 • Kosztorysy ofertowe, dodatkowe, powykonawcze
 • Kalkulacje na potrzeby kredytów bankowych
 • Weryfikacja kosztorysów
 • Przygotowywanie kalkulacji dla przetargów oraz ofert przetargowych
 • Analizy dokumentacji dla potrzeb sporządzenia kalkulacji
 • Analizy opłacalności projektu
 • Analizy ofert wykonawców oraz podwykonawców
 • Rozliczenia prac remontowo-budowlanych
 • Ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlanych

Certyfikaty i Audyty Energetyczne

Certyfikat energetyczny to ocena domu pod względem zużycia energii na cele grzewcze zgodnie z art. 5 pkt. 3-8 ustawy Prawo budowlane.

Stanowi on nie tylko obiektywny zapis jego stanu, ale pozwala też na precyzyjne określenie kosztów eksploatacji domu oraz opisuje możliwe ulepszenia, choćby w systemie grzewczym.

Wprowadzenie świadectw energetycznych ma możliwość dokonywania w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Cechy energetyczne budynku decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń, dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć pełen dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Od stycznia 2009 r. zgłoszenie budynku do użytkowania oraz sprzedaż wiąże się z dostarczeniem do właściwego urzędu oprócz standardowych dokumentów również certyfikatu energetycznego.

Audyt energetyczny jest przedsięwzięciem pozwalającym określić jak efektywnie wykorzystuje się energię w budynku. Audyt polega przede wszystkim na określeniu stanu aktualnego oraz wskazaniu możliwych lub koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięć.

Celem audytu energetycznego jest wskazanie, jak najszybciej i najmniejszym kosztem osiągnąć oszczędności na rachunkach za energię oraz poprawić komfort użytkowania budynku.

Wykonany przez nas audyt energetyczny spełnia wszelkie warunki wymagane do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub dofinansowanie z Funduszy Ochrony Środowiska.

Utrzymanie obiektów budowlanych

       Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany:
 • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust.2;
 • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

       Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
 • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narożnej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszcząc działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych);
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 • okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m? oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m?, osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
 • bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2
 • 31    okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
  • co najmniej raz na dwa lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej, nominalnej wydajności ponad 100kW.
  • co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100kW oraz kotłów opalanych gazem;
 • 32    okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
  • 1a. w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania      zaleceń z poprzedniej kontroli.
  • 1b. 33       instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW      starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę      efektywności kotła oraz dopasowania kotła do poprzez porównanie go z wymogami      grzewczymi budynku.
  • 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i     zarządców:
   • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   • obiektów budowlanych:
    • budownictwa zagrodowego i letniskowego
    • wymienionych w art.29 ust.1
  • 3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu     budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia     ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o     której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu     technicznego obiektu lub jego części.
  • 4. Kontrole, o której mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust.5 i 6,     przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
  • 5. 34    Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej, piorunochronnej i gazowej, o     której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz ust.1b powinny przeprowadzać...

Gotowe projekty

W zakresie sprzedaży gotowych projektów współpracujemy z ogólnopolskim Wydawnictwem DOBRY DOM, które działa na rynku od 1998 r. a posiada w swej ofercie kilka tysięcy projektów:

Dostępne katalogi:

 • DOBRY DOM Wnętrze i Ogród
 • DOBRY DOM Projekty Domów /płyta CD/
 • DOBRY DOM Domy Drewniane /płyta CD/
 • DOBRY DOM Technologie i Materiały
 • DOBRY DOM Projekty Domów, Wnętrza Domów - wydania targowe bezpłatne.

Pozycje katalogowe są dystrybuowane na terenie całego kraju za pośrednictwem czołowych kolporterów: Ruch, Kolporter, HDS, Garmond, Franpress, EMPiK. Wydawnictwo DOBRY DOM posiada świetnie przygotowane strony internetowe www.dobry-dom.pl oraz www.wnetrzeiogrod.pl na które zapraszamy w celu zapoznania się z ofertą.

Zakład Budowlano- Projektowy JR INWEST Ryszard Jakubiec z siedzibą w Wilkowicach służy ponadto fachowym doradztwem przy wyborze projektów oraz kompleksową obsługą w zakresie:

 • sporządzania projektów zagospodarowania działki
 • adaptacji projektów typowych do istniejących warunków
 • nadzoru nad pracami lub kierowania robotami budowlano - instalacyjnymi

Dodatkowo do każdego zakupionego projektu Klienci otrzymują od Wydawnictwa
DOBRY DOM bezpłatnie karty rabatowe na zakup materiałów budowlanych oraz Dziennik budowy.


Jak budować to tylko DOBRY DOM z JR INWEST!!!

Zadaj nam pytanie bezpośrednio ze strony internetowej:

Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Home | O nas | Oferta | Kontakt

Zakład Budowlano-Projektowy JR INWEST :: JR INWEST Ryszard Jakubiec :: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi :: inwestor nadzoru JR INWEST
Nadzory budowlane Katowice Bielsko-Biała :: inspektor nadzoru :: inspektor nadzoru budowlanego :: inspektor nadzoru inwestorskiego :: szkolenia
Kosztorysy i kalkulacje budowlano-instalacyjne :: Audyty, certyfikaty, przeglądy, remonty Bielsko-Biała :: przeglądy budynków Bielsko
opinie techniczne z zakresu kosztorysowania :: wycena robót budowlanych Bielsko :: inspektor nadzoru Bielsko Żywiec Katowice
inspektor Skoczów Ustroń Cieszyn Pszczyna :: kosztorysowanie budowolane :: kosztorysowanie inwestycyjne