Oferta

Zarządzanie projektami

Zarządzanie Inwestycją ma na celu zastąpienie inwestora podczas realizacji zadania inwestycyjnego (np. budowy lub remontu budynku).

Na podstawie obowiązków stron ustalonych w umowie do naszych zadań może należeć całość lub część realizacji inwestycji, np. od wykonania projektu wg uzgodnionej koncepcji po przekazanie użytkownikowi niezbędnych dokumentów wraz z kompletem kluczy do gotowego budynku.

Zarządzanie inwestycją płatne jest wg wskaźnika procentowego liczonego od wartości inwestycji lub wartości faktur wystawionych przez wykonawców.

Zaletą takiego rozwiązania jest:

 • Niska cena – koszt zarządzania inwestycją jest dużo niższy niż marża dewelopera czy generalnego wykonawcy
 • Terminowa realizacja – budowa inwestycji przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu
 • Radość i przyjemność budowania – Waszym zadaniem będzie jedynie cieszyć się postępów w budowie własnej inwestycji
Kosztorysowanie

Zajmujemy się wykonywaniem pojedynczych kosztorysów i kalkulacji na zlecenia indywidualne, a także kompleksową obsługą kosztorysową biur projektowych, inwestorów publicznych oraz firm wykonawczych przez doświadczonych kosztorysantów i Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.

W zakres kosztorysowania wchodzą między innymi:

 • Inwentaryzacje, przedmiary, obmiary
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, na roboty dodatkowe, powykonawcze i inne
 • Kalkulacje na potrzeby kredytów bankowych
 • Weryfikacja kosztorysów
 • Analizy dokumentacji dla potrzeb sporządzenia kalkulacji
 • Analizy opłacalności projektu
 • Analizy ofert wykonawców oraz podwykonawców
 • Rozliczenia prac remontowo-budowlanych
Przeglądy okresowe

Przeglądy budowlane wykonujemy zgodnie z aktualną ustawą Prawa budowlanego.

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

(…)

Audyty, ekspertyzy i opinie

Zajmujemy się wykonywaniem kompleksowych audytów, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlanych oraz budownictwa na zlecenia indywidualne, inwestorów publicznych i prywatnych oraz firm przez Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB posiadających uprawnienia budowlane i wieloletnie doświadczenie.

Szkolenia i kursy

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu kosztorysowania i ekonomiki budownictwa na terenie całego kraju we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi i indywidualnie dla firm. Kursy i szkolenia prowadzone są dla osób początkujących i zaawansowanych.

Współpracujemy m.in. z:

 • Stowarzyszeniem Kosztorysantów Budowlanych,
 • DATACOMP sp. z o.o.,
 • Consulting Partner,
 • Zakładem Doskonalenia Zawodowego,
 • PZITB,
 • MA-WI sp. z o.o.
Nadzory oraz doradztwo

W zakres nadzorów i doradztwa wchodzą między innymi:

 • Nadzory inwestorskie wielobranżowe
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy
 • Doradztwo techniczno-ekonomiczne w zakresie budownictwa
 • Doradztwo techniczne dla osób prywatnych i firm związane z zakupem nieruchomości lub mieszkań
 • Konsultacje w zakresie budownictwa, rozliczania robót i kosztorysowania
Usługi informatyczne

Prowadzimy działania informatyczne w zakresie stron oraz aplikacji internetowych. Więcej informacji pod adresami:

 1. https://spacecode.pl
 2. https://spaceis.pl